loading...

Viết ứng dụng Add New User bằng PHP và MySQL

07:00:15 - 17/10/2016 - admin

Trong bài trước chúng ta đã xây dựng được ứng dụng login và tiếp theo bài hôm nay chúng ta sẽ phát triển ứng dụng với thêm các tính năng thêm, quản lý, sửa, xóa thành viên trong trang.(Xem lại bài viết tạo ứng dựng login trong php & mysql)

Sau khi các bạn đăng nhập vào trang admin thì sẽ đẩy sang trang quản lý admin ở trong trang quản lý này chỉ có những ai đăng nhập đúng tài khoản với user và pass giống trong cơ sở dữ liệu và ứng với mỗi user có quyền hạn khác nhau để truy xuất vào trang chính vì thế mà cần những thao tác kiểm tra session.Đoạn code sau sẽ giúp bạn kiểm tra quyền truy cập của người sử dụng.

<?php
sessison_start();
if(isset($_SESSION[‘userid’]) && $_SESSION[‘level’] == 2)
{
// tại đây thực thi các hoạt động khi đăng nhập thành công.
}
else
{
header(“location: login.php”);
exit();
}
?>
Bạn vừa tạo trang add_user.php đặt vào trong đoạn code trên và có thêm 1 form thêm thành viên như hình dưới.

Bài 4: Xử lý giá trị form trong PHP)

<?php
if(isset($_POST[‘adduser’]))
{
$u=$p=“”;
if($_POST[‘username’] == NULL)
{
  echo “Vui long nhap username<br />”;
}
else
{
  $u=$_POST[‘username’];
}
if($_POST[‘password’] != $_POST[‘re-password’])
{
  echo “Password va re-password khong chinh xac<br />”;
}
else
{
  if($_POST[‘password’] == NULL )
  {
   echo “Vui long nhap password<br />”;
  }
  else
  {
   $p=$_POST[‘password’];
  }
}
$l=$_POST[‘level’];
}
?>

Kế đến chúng ta lại tiếp tục kiểm tra xem có tồn tại biến $u, $p và $l hay không (chỉ khi người dùng nhập liệu thì mới tồn tại cùng lúc 3 biến này). sau khi đã kiểm tra sự tồn tại của 3 biến này chúng ta tiếp tụcdùng PHP kết nối cơ sở dữ liệu để kiểm tra xem username mà người dùng vừa chọn có trùng với username khác trong cơ sở dữ liệu chưa. nếu trùng thì phải xuất thông báo lỗi yêu cầu họ chọn username khác còn nếu không thì ta lại tiến hành thêm thành viên mới này vào CSDL.

Đến phần này là bạn đã thực hiện xong thao tác thêm 1 thành viên mới.

Xem thêm:

Ý kiến bạn đọc

Bình luận qua Disqus Facebook